Landelijk kwaliteitsbureau CBM

Per 1 januari 2016 zal er een landelijk kwaliteitsbureau CBM binnen de rechtspraak worden opgericht.

Om de kwaliteit van professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren te waarborgen heeft de wetgever algemene kwaliteitseisen opgesteld die zijn vastgelegd in het ‘Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’. Dit besluit is sinds 1 april 2014 van kracht. Voorafgaande aan de eerste benoeming dient u aan te tonen (en door de kantonrechter vastgesteld te worden) dat u voldoet aan deze kwaliteitseisen. Vervolgens dient u jaarlijks aan te tonen dat u nog steeds voldoet aan deze eisen. Tot 1 april 2016 geldt een overgangsregeling en is de kantonrechter in het arrondissement van uw vestigingsplaats verantwoordelijk voor deze kwaliteitscontrole. De rechtbank van uw arrondissement blijft tot 1 april 2016, voor u als bestaande bewindvoerder, curator of mentor, uw aanspreekpunt over de kwaliteitseisen. Na de overdracht is uw aanspreekpunt het kwaliteitsbureau van de rechtbank Oost-Brabant. Taken landelijk kwaliteitsbureau CBM Het kwaliteitsbureau CBM zal vanaf 1 april 2016 toetsen of u voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen in het Besluit Kwaliteitseisen. Het landelijke kwaliteitsbureau CBM wordt onderdeel van het team toezicht van de rechtbank Oost-Brabant. Het bureau toetst of u voldoet aan de in het besluit gestelde kwaliteitseisen. De feitelijke benoeming van u als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor in een individuele zaak verandert niet en blijft de verantwoordelijkheid van de kantonrechter in het lokale gerecht. Doel De rechtspraak heeft besloten om een landelijk kwaliteitsbureau CBM op te richten, met als doel om de circa 1.800 professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren eenduidiger, efficiënter en uniformer te kunnen controleren. Het landelijke kwaliteitsbureau CBM zal de kwaliteit beter kunnen waarborgen door specifieke kennis en ervaring van de kwaliteitseisen. Met de brancheverenigingen BPBI, NBPB, NPBM en MN is contact over de ontwikkeling van dit bureau, om zoveel als mogelijk aan te sluiten op de wensen van u als professionele dienstverlener. Start Het landelijke kwaliteitsbureau CBM start vanaf 1 januari 2016 met het toetsen of nieuwe toetreders (personen of organisaties die nog geen zaken uitvoeren) voldoen aan de kwaliteitseisen. Alle (aspirant) bewindvoerders, mentoren en curatoren zullen zich vanaf 1 januari 2016 moeten melden bij het landelijke kwaliteitsbureau. Zij voeren vervolgens de kwaliteitscontrole uit en informeren de rechtbanken of zij voldoen aan de kwaliteitseisen. Vanaf 1 april 2016 zal het kwaliteitsbureau CBM ook verantwoordelijk zijn voor de controle van u als bestaande bewindvoerder, curator en/of mentor. Overgang Voor u geldt dat de rechtbanken uw dossiers (de stukken die u eerder heeft ingediend ten behoeve van de kwaliteitscontrole en alle correspondentie hierover) overdragen aan het landelijke kwaliteitsbureau CBM. Dit zal gebeuren in de periode van 1 januari tot 1 april 2016. In beginsel gebeurt dit pas als uw rechtbank heeft geoordeeld dat u op basis van de ingeleverde stukken benoembaar wordt geacht. U ontvangt van het landelijke kwaliteitsbureau CBM een bevestiging als uw dossier is overgedragen. NB: Bij het inwerking treden van het Besluit Kwaliteitseisen werd een overgangsperiode geregeld tot 1 april 2016. Het kan zijn dat de kantonrechter u benoembaar acht en uw dossier overdraagt terwijl u nog niet geheel voldoet aan de opleidingseisen. Dit laat onverlet dat u op 1 april 2016 volledig moet voldoen. Om aan te tonen dat u voldoet per 1 april 2016 moet u uw stukken indienen bij uw huidige rechtbankVerandering voor u Vanaf het moment dat uw dossier is overgedragen dient u uw jaarlijkse stukken niet meer in bij uw huidige rechtbank, maar bij het landelijke kwaliteitsbureau CBM. Het bureau wil digitaal gaan werken en heeft de voorkeur dat u de stukken straks digitaal indient. Een pagina op rechtspraak.nl is in ontwikkeling met specifieke informatie over de kwaliteitscontrole. Hierover zullen wij u nader informeren.

Na 1 april vindt de controle van deze stukken, voor u als bestaande bewindvoerder, curator of mentor plaats op het landelijke kwaliteitsbureau CBM. Vervolgens ontvangen u, en de rechtbanken, bericht over de uitkomst van de controle. Als u nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen blijft u benoembaar. Indien u niet (langer) voldoet aan de kwaliteitseisen kan dit tot ontslag leiden in zaken waarin u benoemd bent. Op www.rechtspraak.nl staat vanaf januari aangegeven welke stukken u jaarlijks moet indienen bij het landelijke kwaliteitsbureau CBM en bij wie u terecht kunt voor vragen.

Terug naar het overzicht