Klachten

VeWeVe kent vanzelfsprekend een klachtenregeling. Wanneer een cliënt klachten heeft over een bewindvoerder, curator of mentor kan hij/zij zich wenden tot de klachtencommissie van VeWeVe. Deze klachtencommissie bestaat geheel uit onafhankelijke leden. Deze personen hebben dus geen enkele binding met leden van onze branchevereniging.

Klacht

Een klacht kan betrekking hebben op het handelen van een bewindvoerder, curator of mentor of juist op het nalaten ervan. Ook over de wijze waarop een cliënt wordt behandeld of bejegend kan een klacht worden ingediend.

Eerst bij de bewindvoerder, curator of mentor

De klacht moet eerst bij de bewindvoerder, curator of mentor zijn ingediend. Of met hem of haar zijn besproken. Is dat niet het geval geweest, dan zal de klachtencommissie de klacht niet in behandeling nemen.

De klacht dient schriftelijk – digitaal of per post – te worden ingediend. Dit kan via secretaris-klachtencommissie@veweve.nl of via de post naar Secretaris  van de klachtencommissie van VeWeVe, Postbus 42, 7600 AA Almelo.

Slechts door of namens een cliënt kan een klacht bij de klachtencommissie worden ingediend. Anderen – zoals maatschappelijke organisaties en overheden – dienen zich in het geval van het indienen van een klacht over een lid van de vereniging rechtstreeks tot het bestuur te wenden. De volledige  Klachtenregeling treft u hier.

De hoorzittingen van de klachtencommissie zijn voor 2019 gepland op:

  • Dinsdagochtend 4 juni
  • Dinsdagochtend 10 september
  • Donderdagochtend 28 november

Aanmelden als lid