Nieuws

09 maart 2018

VeWeVe erkend door de Betaalvereniging Nederland

Op ons verzoek heeft de Betaalvereniging Nederland de VeWeVe en daarmee al haar leden, erkend als hulpverleningsinstanties. Dat betekent dat u als lid van de  VeWeVe voor uw cliënt(en) een Basisbetaalrekening kunt aanvragen. Meer informatie vindt u op de onderstaande site. Het is van belang dat u bij de aanvraag aangeeft lid te zijn van onze vereniging.

https://www.basisbankrekening.nl/

07 maart 2018

Wat u moet weten over de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei as. geldt de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De autoriteit Persoonsgegevens heeft in kaart gebracht wat er verandert en hoe u uw organisatie alvast kunt voorbereiden. Via onderstaande link kunt u o.a. de handleiding AVG bekijken.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

28 februari 2018

Kamerbrief over schuldenbeleid

Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft een brief gestuurd naar de Kamer over de aanpak van problematische schulden door het nieuwe Kabinet. Via de onderstaande link kunt u de brief lezen. Hier wordt ook ingegaan op de pilots Beschermingsbewind bij de Rechtbanken waar diverse gemeenten aan meedoen (o.a. Emmen en Tilburg) om mogelijkheden voor betere samenwerking te verkennen. Daarnaast komt het adviesrecht voor gemeenten bij het instellen van bewind in de brief aan bod. De minister voor Rechtsbescherming bereidt samen met SZW een voorontwerp voor over dit adviesrecht van gemeenten. Verwacht wordt dat dit voorontwerp halverwege dit jaar gereed is.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/26/kamerbrief-diverse-onderwerpen-schuldenbeleid

 

06 februari 2018

Aanpassing Formulier Vijfjaarlijkse Evaluatie

Vooruitlopend op de evaluatie van de Regelgeving Wettelijke Vertegenwoordiging, een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de VeWeVe een beoordeling geschreven van het Formulier voor de verplichte Vijfjaarlijkse evaluatie.

05 februari 2018

Groningen stopt met vergoeden kosten bewindvoering uit bijzondere bijstand

De gemeente Groningen is voornemens om in het kader van beschermingsbewind bij personen met een laag inkomen, de gemeente c.q. de Groningse Kredietbank als voorliggende voorziening te beschouwen. Indien deze personen voor een andere bewindvoerder (blijven) kiezen, komen deze kosten niet meer in aanmerking voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

05 februari 2018

Invulling adviesrecht gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg start met de Rechtbank Zeeland – Westbrabant een pilot in het kader van het adviesrecht gemeenten bij bewindvoering. Het LOBCM (Landelijk overleg Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren) heeft een brief geschreven met het verzoek tot samenwerking en meedenken. Tevens worden in de brief de extra kosten voor bewindvoerders onder de aandacht gebracht.

25 januari 2018

Mentoren hebben geen aansluitingsverplichting KEI

Bewindvoerders en curatoren hebben een aansluitingsverplichting met KEI. Hiertoe dienen zij te beschikken over een PKIO Certificaat. Deze verplichting geldt (vooralsnog) niet voor mentoren. Het Rechtspraak Servicecentrum heeft dit bevestigd.

28 december 2017

Het Accountantsprotocol 2018

Het Accountantsprotocol voor 2018 is inmiddels vastgesteld.

30 oktober 2017

Tarieven 2018

Het ministerie heeft het volgende bericht gepubliceerd over de tarieven van 2018.

02 november 2016

Tarieven 2017

Tussen het ministerie van Veilgheid en Justitie en de brancheverenigingen is dit voorjaar afgesproken dat de tarieven voor bewindvoering, curatele en mentorschap jaarlijks pas worden verhoogd indien op basis van de toepasselijke indexering de verhoging tenminste 1% zou bedragen.