Bewindvoering en Bijzondere bijstand

Zoals bekend hebben steeds meer gemeenten grote problemen met het gegeven dat de kosten van bewindvoering een steeds groter beslag op de middelen voor bijzondere bijstand leggen. Een aantal gemeenten heeft in de tweede helft van vorig jaar het standpunt ingenomen dat men zelf de noodzakelijkheid van bewindvoering in individuele gevallen wilde gaan toetsen. Dit ook omdat men van mening was dat de toetsing door de rechtbanken te marginaal was. Een van de betrokken gemeenten was Enschede. Het VeWeVe-bestuur heeft ook intensief over deze ongewenste en onaanvaardbare gedragswijze met de gemeente Enschede van gedachten gewisseld.

Inmiddels heeft de gemeente Enschede deze gedragswijze losgelaten. Kennelijk toch als onhaalbaar en onwettelijk beschouwd. Edoch, nu heeft men bepaald dat 100% van de aanwezige draagkracht voor de kosten van bewindvoering moet worden aangewend. Een aantal bewindvoerders zal daarover ook een brief van de gemeente Enschede hebben gekregen. De vanaf 1 januari geldende Participatiewet maakt het mogelijk dat het gehele aanwezige vermogen wordt beschouwd als draagkracht. Sommige gemeenten hanteren de bijstandsnorm als maximaal vrij te laten vermogen, weer anderen zitten lager of wat hoger. Het bestuur is voornemens om alle gemeenten (zowel colleges van B&W als gemeenteraden en de fracties) in Oost-Nederland aan te schrijven om te wijzen op het feit dat het aanwenden van het grootste deel van het vermogen, vaak ook in de vorm van reserveringen door een bewindvoerder, of zelfs van al het vermogen, in strijd is met de doelstellingen van bewindvoering, contrair is aan de wettelijke verplichtingen van de bewindvoerder en ook leidt tot aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van duurzame gebruiksgoederen zoals wasmachines en koelkasten. En gemeenten hanteren daarbij ook nogal eens de beleidslijn dat bijstand voor duurzame gebruiksgoederen slechts in de vorm van een lening kan worden verstrekt dan wel dat cliënten worden verwezen naar de Stadsbank. En het moeten aanwenden van alle draagkracht qua inkomsten bemoeilijkt weer het kunnen reserveren. Graag horen we – het liefst per mail en binnen een week, als het kan – van jullie welke ervaringen jullie hebben. Reageren kan via voorzitter@veweve.nl.

Terug naar het overzicht